2017: Christo Komarnitski – Bulgaria para Sega Daily – Bulgaria

  • Christo Komarnitski
  • Donald Trump
  • Sega Daily - Bulgaria

2017: Christo Komarnitski – Bulgaria para Sega Daily – Bulgaria