2017: XiaoQiang Hou – China para Hua Xia Wen Ming – China

Participante em  2017 2017: XiaoQiang Hou – China para Hua Xia Wen Ming – China