2017: XiaoQiang Hou – Netherlands para Satire and Humor – China

Participante em  2017 2017: XiaoQiang Hou – Netherlands para Satire and Humor – China